Ładowanie strony... Proszę czekać...

Poniedziałek,
25. Maja 2020

Kongres odbędzie się za
[clock]


Genewa - Deklaracja 1999

Deklaracja Genewska


Nasz Cel
Zebraliśmy się na Światowym Kongresie, z wielu narodowych, etnicznych, kulturowych, społecznych i religijnych wspólnot, by potwierdzić, że naturalna rodzina ludzka została ustanowiona przez Stwórcę i jej istnienie i funkcjonowanie jest niezbędne dla dobra społeczeństwa. Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli ceniących naturalną rodzinę, ponieważ rozszerzające się współcześnie ideologie indywidualizmu i rewolucji seksualnej kwestionują dzisiaj legalność rodziny jako instytucji.

Kwestionowanie to łączy się z problemami rozwodów, spadkiem wartości rodzicielstwa, ograniczeniem czasu spędzanego w gronie rodzinnym, moralnie relatywistyczną edukacją publiczną, zamieszaniem związanym z tożsamością seksualną, rozwiązłością, chorobami przenoszonymi drogą płciową, aborcją, biedą, handlem ludźmi, przemocą wobec kobiet, znęcaniem się nad dziećmi, izolacją ludzi w podeszłym wieku, nadmiernym opodatkowaniem i rozrodczością poniżej poziomu zastąpienia. W celu obrony rodziny i przewodzeniu polityce publicznej i normom kulturowym Deklaracja potwierdza zasady, które uznają i podtrzymują żywotne role, jakie rodzina odgrywa w społeczeństwie.

Rodzina i Społeczeństwo
Naturalna rodzina jest podstawową jednostką społeczną, wpisaną w naturę ludzką i opartą na nieprzymuszonym związku mężczyzny i kobiety w dozgonnej umowie małżeńskiej. Naturalna rodzina funkcjonuje poprzez małżeństwo, prokreację a w niektórych kulturach poprzez adopcję. Wolne, bezpieczne i stabilne rodziny, które przyjmują dzieci z zadowoleniem są niezbędne dla funkcjonowania zdrowego społeczeństwa. Społeczeństwa, które porzucają naturalną rodzinę są skazane na chaos i cierpienie. Kochająca rodzina wychodzi z miłością i pomocą w potrzebie do społeczności. Wszystkie socjalne i kulturalne instytucje powinny szanować i podtrzymywać prawa i obowiązki rodziny.

Rodzina i Małżeństwo
Małżeństwo, stanowiące kamień węgielny zdrowego życia, daje bezpieczeństwo, zadowolenie, znaczenie, radość i duchową dojrzałość mężczyźnie i kobiecie, którzy wstępują w tę dozgonną umowę z bezinteresownym zaangażowaniem. W małżeństwie, i mąż i żona zobowiązują się do życia we wzajemnej miłości, szacunku, wsparciu i współczuciu. Konflikty pomiędzy małżonkami stanowią okazję do osobistego i małżeńskiego rozwoju, a nie jak zachęcają współczesne kultury, do złamania umowy.

Rozwody są niszczące dla rodziny i społeczeństwa. Społeczeństwo i polityka publiczna powinny, zatem zniechęcać do rozwodów, podejmując prawne lub inne stosowne działania w przypadkach agresywnych zachowań. Trwałe zobowiązanie w małżeństwie dostarcza poczucia bezpieczeństwa w życiu rodzinnym, którego dzieci bezwzględnie potrzebują. Dzieci również mają prawo do miłości rodzicielskiej, wzajemnie się uzupełniającej, i troski ze strony ojca jak i matki.
Instytucje środowiskowe i religijne powinny się troszczyć o rodzinę i domostwa, których sytuacja nie spełnia tych założeń. Polityka społeczna nie powinna promować rodzin z jednym rodzicem.

Rodzina i Dzieci
Naturalna rodzina zabezpiecza optymalne środowisko dla zdrowego rozwoju dzieci. Życie zdrowej rodziny wypełnia podstawową ludzką potrzebę, by należeć i zaspokajać tęsknotę ludzkiego serca do dawania i otrzymywania miłości. Rodzina, w odniesieniu do jednostki, tworzy jej tożsamość, poczucie bezpieczeństwa, uczy odpowiedzialności, miłości, moralności, kształtuje religijność.

Naturalna rodzina troszczy się o dzieci i zabezpiecza ich duchowy, fizyczny, psychologiczny i moralny wzrost. Polityka powinna promować określenie i stałość w stosunkach rodzinnych, które tworzą stabilność i bezpieczeństwo w życiu rodzinnym, których dzieci potrzebują.

Rodzina i Seksualność
Wzajemnie się uzupełniające osobowości mężczyzny i kobiety, są fizycznie i psychologicznie oczywiste. Te różnice są stworzone i naturalne, a nie społecznie ukształtowane. Seksualność wyraża się w miłości pomiędzy mężem i żoną w umowie małżeńskiej oraz w celach prokreacyjnych. Małżeństwo pomiędzy kobietą i mężczyzną tworzy jedyny moralny kontekst dla naturalnego związku seksualnego.

Pornografia, rozwiązłość, kazirodztwo lub dewiacje homoseksualne, zboczenia nie mogą w pełni zaspokoić ludzkiego ducha. Prowadzą do obsesji, wyrzutów sumienia, wyobcowania i chorób. Molestujący znęcają się nad dziećmi, i żadne prawnie obowiązujące, psychologiczne lub moralne, usprawiedliwienie nie może być przedstawione dla odrażającej zbrodni, jaką jest pedofilia. Kultura i społeczeństwo powinny sprzyjać standardom seksualnej moralności, które wspierają i poprawiają życie rodzinne.

Rodzina i Życie
Prawo do życia i świętość życia każdej istoty, jako wartość przyrodzona, istnieje od poczęcia do naturalnej śmierci.

Każde życie ludzkie jest darem dla osoby, rodziny i społeczeństwa. Kochające rodziny pielęgnują i służą wszystkim swoim członkom, zwłaszcza tym słabym, starszym i ułomnym. Niszczenie niewinnego życia ludzkiego poprzez aborcję i eutanazję jest złem; szacunek dla życia wymaga, abyśmy wybierali życie chroniąc możliwość adopcji i opieki paliatywnej. Niszczenie istoty ludzkiej w formie zarodka, śmiertelne eksperymenty na zarodku ludzkim i środki powodujące poronienie również mają negatywny wpływ na życie ludzkie.

Wszystkie eksperymenty i badania dotyczące człowieka powinny przynosić korzyści zagadnieniu. Handel organami i członkami poronionych dzieci i innych istot ludzkich, klonowanie człowieka i inżynieria genetyczna traktują życie ludzkie jako towar i powinny być zabronione. Genetyczne eksperymenty człowiek-zwierzęta stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości. Polityka powinna szanować wrodzoną godność ludzkiego życia.

Rodzina i Populacja
Społeczność ludzka jest uzależniona od odnowy populacji człowieka; prawdziwym problemem ludnościowym jest depopulacja a nie przeludnienie. Wiele państw doświadcza zjawiska rozrodczości poniżej poziomu zastępowalności, na skutek rozpowszechnionej aborcji, kontroli urodzeń, braku zainteresowania małżeństwem i obniżającą się wielkością rodziny.

Ludzie żyją dłużej, powiększając grono osób w podeszłym wieku, podczas gdy liczba podatników świadczących na emerytury i opiekę medyczną osób starszych zmniejsza się proporcjonalnie. Ponieważ tylko rządy i organizacje charytatywne, podejmując twórcze przedsięwzięcia, oferują nadzieję na zajęcie się problemami biedy, głodu i chorób, żaden kraj nie powinien być przymuszany to przyjęcia polityki „kontroli liczby ludności”. Wysiłki mające na celu pomoc krajom rozwijającym się powinny skoncentrować się na promowaniu samowystarczalności rodziny a nie na uzależnianiu.

Rodzina i wykształcenie
Rodzice posiadają wyjątkową zdolność i odpowiedzialność do kierowania wychowaniem i edukacją swoich dzieci. Ze swej istoty, edukacja nie tylko jest techniczna i praktyczna, ale również moralna i duchowa. Rodzina jest pierwszą szkoła dziecka, rodzice pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami. Miłość do wspólnoty i wierność ojczyźnie zaczynają się w rodzinie. Państwo uzurpuje sobie rolę rodzicielską, kiedy monopolizuje i wprowadza nakazy w systemie edukacyjnym, i pozbawia rodziców ich przyrodzonych uprawnień nad wykształceniem dzieci. Ani szkoły państwowe ani ośrodki zdrowia nie powinny edukować i leczyć nieletnich dzieci bez zgody rodziców.

Programy szkolne nie powinny podważać prawa rodziców do uczenia swoich dzieci wartości moralnych i duchowych. Rodzice mają obowiązek, w stosunku do swoich dzieci i do społeczeństwa, aby zapewniać dzieciom odpowiednie wykształcenie. Rodzice powinni mieć swobodę w dysponowaniu środkami przeznaczonymi na edukację, włączając pieniądze z podatków, na szkołę swojego wyboru, tak jak np. posyłanie dzieci do szkoły religijnej lub ucząc je samemu w domu.

Rodzina i Gospodarka
Polityka gospodarcza, korporacyjna jak i rządowa powinna być tak prowadzona, aby umożliwić rozwój gospodarki rodzinnej; co jest dobre dla rodziny jest dobre dla gospodarki. Gospodarka rodzinna koncentruje się na dążeniu do zatrudnienia zgodnie z posiadanym zawodem i do zabezpieczenia obecnych i przyszłych potrzeb, zobowiązań i pragnień rodziny – takich jak żywność, schronienie, edukacja, opieka medyczna, dobroczynność, rekreacja, emerytura, podatki i międzypokoleniowy rodzinny majątek.

Zdrowe rodziny wydają dobrych obywateli i pracowników, kompetentnych konsumentów i innowacyjnych przedsiębiorców. Pracodawcy powinni respektować zwolnienia rodzinne i macierzyńskie. Filantropia korporacyjna, jak i krajowe i międzynarodowe fundusze na rzecz rozwoju gospodarczego, powinny wzmacniać naturalną rodzinę. Fundusze te nie powinny być wykorzystywane na wspieranie organizacji, których programy niszczą rodzinę. Handel szkodliwymi produktami, powodującymi uzależnienia, takimi jak narkotyki, występowanie zjawisk typu hazard, media z przemocą i pornografią podkopują pozycję rodziny i powinno się im przeciwstawiać.

Rodzina i Rząd
Rząd powinien chronić i wspierać rodzinę, a nie uzurpować sobie role, które ona spełnia w społeczeństwie.

Kiedy państwo lub jego instytucje próbują wykonywać uprawnienia i obowiązki, które należące do rodziny, choćby były one podyktowane dobrymi intencjami, skutkuje to podważeniem i przemieszczeniem roli rodziny i pogorszenie spraw. Polityka rządu nie powinna wywierać nacisków na matki, aby podejmowały pracę, kiedy wolałyby opiekować się swoją rodzinę w pełnym wymiarze.

Rząd powinien zagwarantować istnienie i funkcjonowanie zdyscyplinowanego, praworządnego i sprawiedliwego społeczeństwa, które pozwala rodzinie w sposób wolny i odpowiedzialny: zawiązywać umowy małżeńskie i wychowywać dzieci, kontynuować sensowne zatrudnienie, zabezpieczać materialne i zdrowotne potrzeby, kierować wykształceniem i wychowaniem swoich dzieci, uczestniczyć w dobroczynnych, obywatelskich i rekreacyjnych działaniach, troszczyć się o członków rodziny w podeszłym wieku, tworzyć majątek dla obecnych i przyszłych pokoleń i praktykować swoją religię.

Rodzina i Religia
Rodzice mają prawo przekazywać swoje religijne i moralne przekonania dzieciom i wychowywać je według swoich religijnych zasad. W oparciu i zgodnie z prawem człowieka do wolności religijnej, rodziny maja prawo wierzyć, praktykować i wyrażać swoje religijne poglądy w miłości. Instytucje religijne nie powinny adoptować trendów kulturowych, które podważają naturę rodziny. Rodzina jest częścią natury ludzkiej i podstawową jednostką społeczną.

Instytucje religijne mają decydującą rolę w utwierdzaniu, że: naturalna rodzina ludzka powstaje poprzez stworzenie i jest konieczna dla dobra społeczeństwa; życie i seksualność są darami od Stwórcy, z których trzeba korzystać z szacunkiem i w sposób rozsądny; rodzina jest święta i ma wyjątkowy autorytet, odpowiedzialność i zdolność do zabezpieczania swoim członkom wykształcenia, opieki medycznej i dobrobytu; i wszystkie instytucje społeczne powinny szanować i podtrzymywać instytucje rodziny.

Wezwanie do Szacunku dla Rodziny
Usilnie namawiamy wszystkich ludzi, rodziny, organizacje społeczne i rządy na całym świecie do szanowania i wspierania instytucji naturalnej rodziny ludzkiej, zgodnie z zasadami tej Deklaracji dla dobra obecnego jak i przyszłych pokoleń.


Medale
Okolicznościowe


Honorowy Przewodniczący Komitetu

Abp Kazimierz Majdanski

.::Komitet Honorowy::.