Ładowanie strony... Proszę czekać...

Wtorek,
5. Grudnia 2023

Kongres odbędzie się za
[clock]


Meksyk - Deklaracja 2004

III Światowy Kongres Rodzin
Deklaracja z Meksyku


My, uczestnicy III Światowego Kongresu Rodzin, zebrani w Mexico City, z wielu narodowych, etnicznych, kulturowych, uniwersyteckich, społecznych i religijnych wspólnot potwierdzamy, że naturalna rodzina jest ustanowiona przez Stwórcę i jest niezbędna dla dobra społeczeństwa. Uważamy również, że od czasu II Światowego Kongresu Rodzin narodziły się nowe problemy, które zagrażają dobru rodziny i małżeństwa takie jak eutanazja, technologia w dziedzinie prokreacji, klonowanie i inne bioetyczne zagadnienia.

Cel
Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy tak jak większość ludzi na świecie, cenią naturalną rodzinę. Próby podważania samej legalności rodziny jako instytucji obejmują ekstremalny indywidualizm, łatwe rozwody, radykalne działania na rzecz homoseksualizmu, nieodpowiedzialne zachowanie seksualne jak również reinterpretacja i niewłaściwie stosowane prawa człowieka. By chronić i promować rodzinę i kierować polityką społeczną z punktu widzenia rodziny Deklaracja ta potwierdza zasady i zaleca działania, które uznają i wspierają życiowe funkcje jakie rodzina spełnia w społeczeństwie.

Rodzina i Społeczeństwo

Zasada
Rodzina jest podstawową jednostką społeczną wpisaną w naturę człowieka i skoncentrowaną na związku mężczyzny i kobiety w dozgonnej umowie małżeństwa. Rodzina jest zdefiniowana poprzez małżeństwo, włączając członków poszerzonej rodziny, prokreację i adopcję. Bezpieczne i stabilne rodziny, które przyjmują z zadowoleniem dzieci są niezbędne dla zdrowego społeczeństwa.

Działania
Zachęcać rządy, aby wspierały i utrzymywały naturalne rozumienie małżeństwa.
Zabezpieczać szczególne korzyści dla niepowtarzalnego związku mężczyzny i kobiety w małżeństwie.
Przyznawać, że bezpieczeństwo narodów i przetrwanie cywilizacji zależy od siły rodzin na całym świecie.
Ustanowić skuteczny system informacji, aby zbierać i rozprowadzać informacje o polityce prorodzinnej.
Promować badania dotyczące spraw rodziny poprzez wyspecjalizowane instytucje.
Zachęcać media i inne instytucje (takie jak szkoły i organizacje pozarządowe) do podtrzymywania powyższej zasady.

Rodzina i Małżeństwo

Zasada
Małżeństwo, kamień węgielny zdrowego życia rodzinnego, daje bezpieczeństwo, zadowolenie, znaczenie, radość i duchową dojrzałość mężczyźnie i kobiecie, którzy wstępują w dozgonny związek bezinteresownego przywiązania.
W małżeństwie, oboje mąż i żona zobowiązują się do życia we wzajemnej miłości, szacunku, wsparciu i współczuciu. Trwały związek w małżeństwie daje poczucie bezpieczeństwa w rodzinie, które jest potrzebne dzieciom. Dzieci mają prawo do wzajemnie uzupełniającej się miłości rodzicielskiej oraz uwagi ze strony ojca jak i matki, które daje małżeństwo. Ze względu na wagę wychowywania dziecka przez matkę i ojca, polityka społeczna nie powinna zachęcać do wolnych związków lub wychowywania przez jednego rodzica.

Działania
Przedstawiać małżeństwo jako pożądane dobro dla mężczyzny i kobiety.
Wprowadzać w życie programy przygotowujące mężczyzn i kobiety do małżeństwa, aby zwiększyć ich szanse powodzenia.
Promować działania, które pomagają w uzdrowieniu małżeństw doświadczających problemów i rozbitych domów.
Zmienić prawo tak, aby zachęcić do wchodzenia w związki małżeńskie.
Podejmować prawne lub inne stosowne działania w przypadkach agresywnych związków.
Zachęcić media i inne instytucje (takie jak szkoły i organizacje pozarządowe) do przestrzegania powyższych zasad.

Rodzina i Dzieci

Zasada
Rodzina jest najlepszym środowiskiem dla zdrowego rozwoju dzieci.
Zdrowe życie rodzinne zapewnia podstawowe potrzeby każdego człowieka przynależności oraz zaspokajania pragnienia ludzkiego serca, aby dawać i otrzymywać miłość. Rodzina kształtuje postawę człowieka w stosunku do tak podstawowych spraw jak tożsamość, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, miłość, moralność i religia. W osobisty i intymny sposób rodzina troszczy się o swoje dzieci i zabezpiecza duchowy, fizyczny, intelektualny, społeczny, psychologiczny i etyczny rozwój.

Działania
Zachęcać i wspierać matki w ich niezbędnej roli troszczenia się o swoje dzieci.
Uznanie żywotnej roli ojców w wychowywaniu dzieci.
Ułatwianie adopcji jako środka do zabezpieczania dzieciom rodziny i ograniczania aborcji.
Uznanie prawa każdego dziecka do ojca i do matki.
Wspierać instytucje, które pomagają kobietom i rodzinom w kryzysie.
Dążyć do budowania społeczeństwa, w którym wszystkie rodziny mają dostęp do własnych domów, opieki medycznej, pożywienia i możliwości do fizycznego, intelektualnego i rekreacyjnego rozwoju.
Zachęcać media i inne instytucje (takie jak szkoły i organizacje pozarządowe) do przestrzegania powyższych zasad.

Rodzina i Seksualność

Zasada
Seksualność istnieje dla wyrażenia miłości pomiędzy mężem i żoną oraz dla prokreacji dzieci w związku małżeńskim.
Małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą tworzy moralny kontekst dla związku seksualnego. Wzajemnie się uzupełniające cechy mężczyzny i kobiety, fizyczne jak i psychologiczne, są oczywiste poprzez bieg historii człowieczeństwa i w każdym społeczeństwie. Zboczenia od naturalnego zachowania seksualnego nie mogą w pełni zaspokoić ludzkiego ducha. Kultura, społeczeństwo i rząd powinny wspierać standardy seksualnej moralności, które wspierają i wzmacniają życie rodziny.

Działania
Uznać niepowtarzalne społeczne korzyści z wzajemnie się uzupełniającego związku mężczyzny i kobiety w małżeństwie.
Podjąć stosowne działania, aby pomóc homoseksualistom w programach dobrowolnej rehabilitacji.
Zachęcać media i inne instytucje (takie jak szkoły i organizacje pozarządowe) do uznania i wspierania niepowtarzalnego znaczenia tradycyjnego małżeństwa.

Rodzina, Życie i Sprawy Bioetyczne

Zasady
Każdy człowiek ma przyrodzone wartości poprzez kontinuum życia od zapłodnienia do naturalnej śmierci.
Każde życie ludzkie jest darem dla człowieka, rodziny i społeczeństwa. Kochające rodziny pielęgnują i służą wszystkim swoim członkom, włączając w to słabych, osoby w podeszłym wieku i ułomne. Zabijanie niewinnego życia ludzkiego poprzez aborcję i eutanazję jest bezpośrednim atakiem na ludzkie życie i godność. Szacunek dla życia ludzkiego wymaga chronienie życia poprzez adopcję czy opiekę paliatywną. Niszczeniu zarodka istoty ludzkiej, śmiertelne eksperymenty na zarodku ludzkim i środki wywołujące poronienia stanowią również niedopuszczalne formy odbierania życia ludzkiego.

Działania
Chronić i szanować wrodzoną godność życia ludzkiego poprzez politykę publiczną.
Zabronić prawem wszystkich form sztucznego manipulowania życiem ludzkim, które zagraża godności ludzkiej, włączając klonowanie, zapłodnienie in vitro, aborcję i eksperymentowanie na zarodkach.
Zachęcać media i inne instytucje (takie jak szkoły i organizacje pozarządowe) do wspierania powyższej zasady.

Rodzina i Ludność

Zasada
Prokreacja jest kluczem do przetrwania gatunku ludzkiego.
Zwiększająca się liczba krajów doświadcza ujemnego przyrostu naturalnego z powodu błędnych programów kontroli ludności, które promują antykoncepcję, aborcję, opóźniane małżeństwa i porzucenie instytucji małżeństwa. Wzrost demograficzny jest wskaźnikiem wzrostu zasobów ludzkich, który przedstawia wyzwania i możliwości, a nie uciążliwości (bieda, głód i choroby mają inne przyczyny, włączając brak dobrej woli i nieodpowiednie korzystanie ze środków rządowych). Te problemy można rozwiązać poprzez wykształcenie, twórczą politykę społeczną, rozwój gospodarczy i promocję integralności rodziny bez względu na granice geograficzne, praktyki kulturalne i przynależność religijną.

Działania
Uświadomić ludziom pozytywne skutki społeczne rodzicielstwa w małżeństwie.
Wprowadzić zachętę państwa i instytucji edukacyjnych do promocji małżeństwa i wspierania naturalnej rodziny i polityki chroniącej życie skierowanej na odwrócenie spadającej liczby urodzeń.
W krajach z liczbą urodzeń poniżej poziomu zastępowalności sprzyjać zwiększeniu liczby ludności, aby zapewnić szerokie podstawy do wspierania powiększonej starszej generacji ludności.
Przeznaczyć środki publiczne na zachęcanie odpowiedzialnych małżeństw do posiadania dzieci.
Wypracować system gospodarczy, który pozwoli kobietom pozostać w domu i wychowywać liczbę dzieci, którą pragną mieć.
Potwierdzić, że poprawa środowiska może być kompatybilna ze wzrostem ludności.
Zachęcać media i inne instytucje (takie jak szkoły i organizacje pozarządowe) do wspierania powyższej zasady.

Rodzina i Edukacja

Zasada
Rodzice posiadają podstawową władzę i odpowiedzialność do wychowania i wykształcenia swoich dzieci, z wyjątkiem oczywistych przypadków złego traktowania i zaniedbywania.
Ze swego charakteru, edukacja nie jest tylko techniczna i praktyczna, ale również moralna i duchowa. Rodzina jest dla dziecka pierwszą szkołą a rodzice pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami. Państwo uzurpuje sobie rolę rodzicielską, kiedy monopolizuje i narzuca system edukacyjny i pozbawia rodziców ich przyrodzonej władzy nad wykształceniem dziecka. Programy szkolne nie powinny podważać prawa rodziców do uczenia swoich dzieci moralnych i duchowych wartości. Rodzice mają obowiązek w stosunku do swoich dzieci i do społeczeństwa, aby zabezpieczyć swoim dzieciom odpowiednie wykształcenie. Rodzice powinni mieć swobodę do wydawania swoich środków na wykształcenie, włączając w to podatki, na szkoły swojego wyboru, np. poprzez wysyłanie dzieci do szkól religijnych lub kształcenie dzieci przez siebie w domu.

Działania
Zorganizować politykę państwową tak, aby szanowała naturalną władzę rodziców i ich podstawową odpowiedzialność za wykształcenie swoich dzieci.
Tworzyć politykę, która jest przychylna rodzicom potrzebującym pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków.
Zachęcać media i inne instytucje (takie jak szkoły i organizacje pozarządowe) do wspierania powyższej zasady.

Rodzina, Gospodarka i Rozwój

Zasada
Rodzina jest podstawową jednostką w społeczeństwie we wzroście gospodarczym i rozwoju.
Promowanie godności rodzin i poszanowanie ich praw są koniecznymi warunkami dla zdrowego i stabilnego społeczeństwa. Naród nie może wytwarzać prawdziwego bogactwa, jeżeli jego polityka prowadzi do dezintegracji rodziny. Polityka, która promuje odpowiedzialny rząd, utrzymuje wzrost gospodarczy, troszczy się o środowisko i promuje harmonię kulturalną również wspiera potrzeby rodziny. Wspieranie wzrostu gospodarczego, społecznego, technologicznego i politycznego jest konieczne, ale niewystarczające dla prawdziwego rozwoju człowieka.

Działania
Wypracować i wprowadzić programy publiczne, w których rodzina będzie podmiotem działania dla wszystkich jednostek rządowych.
Wymagać oceny wpływu polityki państwowej na rodzinę.
Dać możliwości rodzinie do przerwania kręgu ubóstwa.
Włączyć zdrowie i stabilność rodziny do wskaźników rozwoju.
Poprawić warunki pracy tak, aby pozwoliły zarówno mężczyźnie jak i kobiecie wypełniać ich rodzinne obowiązki.
Zachęcać media i inne instytucje (takie jak szkoły i organizacje pozarządowe) do wspierania powyższej zasady.

Rodzina i Rząd

Zasady
Rząd powinien chronić i wspierać rodzinę a nie uzurpować sobie istotnej roli, którą rodzina spełnia w społeczeństwie.
Polityka rządowa nie powinna stwarzać nacisków na matki, aby podejmowały pracę, kiedy one wolałyby troszczyć się o swoje rodziny w pełnym wymiarze. Rząd powinien zapewnić uporządkowane, przestrzegające prawa i sprawiedliwe społeczeństwo, które pozwala rodzinom w sposób nieskrępowany i odpowiedzialny:
Pobierać się i wychowywać dzieci
Wykonywać odpowiednią pracę
Zabezpieczać ich materialne i zdrowotne potrzeby
Kierować wykształceniem i wychowaniem dzieci
Uczestniczyć w charytatywnych, obywatelskich i rekreacyjnych działaniach
Troszczyć się o członków rodziny w podeszłym wieku
Dawać poczucie bezpieczeństwa obecnym i przyszłym pokoleniom
Praktykować swoją religię.

Działania
Opracować politykę, która pozwala matkom pozostać w domu i opiekować się swoimi dziećmi
Uczynić zdrowie rodziny głównym punktem uwagi instytucji międzynarodowych.
Zachęcić instytucje międzynarodowe do uczynienia rodziny podmiotem działania
Przejrzeć prawo i politykę międzynarodową, które mogą szkodzić dobru rodziny.
Zobowiązać Przywódców Państw i innych wysokich rangą urzędników do wydania proklamacji aprobujących rodzinę
Określić lub stworzyć mechanizmy międzynarodowe propagujące współpracę w interesie rodziny.
Promować politykę, w której rodzina jest podmiotem działania.
Zachęcać media i inne instytucje (takie jak szkoły i organizacje pozarządowe) do wspierania powyższej zasady.

Rodzina i Religia

Zasada
Rodzice jako najważniejsi nauczyciele mają prawo uczyć swoje dzieci religijnych i moralnych przekonań oraz wychowywać je zgodnie ze swoją religią.
Rodziny mają prawo wierzyć, praktykować i wyrażać swoje przekonania religijne bazujące i zgodne z prawem człowieka do wolności religii. Instytucje religijne nie powinny popierać kierunków kulturowych, które podważają stworzoną naturę rodziny. Instytucje religijne mają podstawową kulturowo-przywódczą rolę utwierdzania, że:
Rodzina ludzka została ustanowiona przez stworzenie
Rodzina jest podstawą dobra społecznego,
Życie i płciowość są darami od Stwórcy, z których trzeba korzystać z szacunkiem i w sposób rozsądny.

Działania
Uznać, że państwo, jego instytucje, media i inne podmioty nie powinny podważać roli rodziców w uczeniu swoich dzieci systemu wiary i wychowywania ich zgodnie z nim.
Zachęcać media i inne instytucje (takie jak szkoły i organizacje pozarządowe) do wspierania powyższej zasady.

Wezwanie do Szacunku dla Rodziny

Usilnie apelujemy do wszystkich ludzi, rodzin, organizacji społecznych, rządów i organizacji międzynarodowych na całym świecie do przyjęcia rodzinnego punktu widzenia do stworzenia i osiągania realistycznych celów do działania oraz do szanowania i wspierania instytucji rodziny ludzkiej dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń zgodnie z zasadami zaleconymi kierunkami Deklaracji przyjętej na Trzecim Światowym Kongresie Rodzin w Meksyku.

Przyjęte 31 marca 2004 w Meksyku


Medale
Okolicznościowe


Honorowy Przewodniczący Komitetu

Abp Kazimierz Majdanski

.::Komitet Honorowy::.