Ładowanie strony... Proszę czekać...

Wtorek,
5. Grudnia 2023

Kongres odbędzie się za
[clock]


Praga - Deklaracja 1997

Deklaracja Światowego Kongresu Rodzin
skierowana do Rządów Państw Całego Świata
przyjęta przez delegatów na I Światowym Kongresie Rodzin
Praga, Republika Czeska, 22 Marca 1997Mając na względzie, że my - delegaci na Światowy Kongres Rodzin:

powierzamy nasze zaufanie Bogu i Jego przewodnictwo w naszych rozważaniach;

świadomi jesteśmy: obecnego głębokiego kryzysu światowego, który przejawia się m. in. upadkiem rodziny w wieku krajach jako podstawowej jednostki społecznej i jako największego dostarczyciela dobrobytu, stabilności i wartości moralnych w tych krajach;

rozumiemy, iż: ingerencje marksistów i reżimów totalitarnych w życie rodzinne ogranicza i pozbawia je możliwości normalnego działania i funkcjonowania;

w wielu krajach demokratycznych rewolucje kulturalne, materializm i swoboda obyczajów seksualnych doprowadziły do zniszczenia i deprecjacji wartości moralnych, tworząc w ten sposób społeczeństwa hedonistyczne, w których rozprzestrzeniają się stosunki pozamałżeńskie, cudzołóstwo i rozwody prowadzące do aborcji, dzieci nieślubnych lub wychowywanych przez jednego rodzica;

Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej agendy oraz organizacje pozarządowe praktykują niebezpieczną filozofię i politykę, których elementem jest kontrola urodzeń, ograniczenia liczebności rodziny, aborcja na żądanie, sterylizacja mężczyzn i kobiet i dążenie do przekonania krajów Trzeciego Świata do przyjęcia takiej polityki;


- światowy kryzys obejmuje obecnie dobrze znane demograficzne implozje, które jeżeli nie zostaną powstrzymane w ostateczności doprowadzą to wyniszczenia całych narodów i kultur;

- polityka marksizmu i neomarksizmu, totalitarnego państwa dobrobytu i gospodarczy kapitalizm konsumencki, które zmusiły matki do stania się siłą roboczą i pozbawiły w ten sposób dzieci pełnej i ciągłej matczynej opieki;

- struktura i polityka rodzinna współczesnych społeczeństw (włączając ich systemy podatkowe) ma tendencje do osłabiania życia rodzinnego i dyskryminuje duże rodziny;

- uznajemy i oddajemy cześć tym krajom rozwijającym się, które pomimo biedy i gospodarczych trudności, utrzymały silne systemy oparte na rodzinie;

- uświadamiamy sobie, że potrzeba skonfrontowania tych problemów stała się sprawą szczególnie pilną;

dlatego

DEKLARUJEMY, że rodzina to mężczyzna i kobieta powiązani dozgonnym porozumieniem małżeństwa, uświęconym przez Boga w celu:

1. zapewnienia wsparcia, ochrony, miłości i towarzystwa dla męża i żony;
2. zaspokajania męskiej/kobiecej seksualności;
3. przyjmowania i wychowywania dzieci;
4. kontynuacji gatunku ludzkiego.

DEKLARUJEMY, że naturalna rodzina podtrzymuje stałe cechy zakorzenione w naturze ludzkiej. Wzajemnie się uzupełniająca istota mężczyzny i kobiety jest zakorzeniona w psychologicznej i fizycznej różnicy obu płci. Miłość rodziców do swoich dzieci, również zakorzeniona w naturze ludzkiej, wyjątkowo kwalifikuje rodziców do ich wychowywania. Dzieci ze swej strony w sposób wrodzony tęsknią do bezpośrednich więzi ze swoimi rodzicami, którym powierzają swoje zaufanie. Rodzice i ich dzieci stanowią unikalną naturalną wspólnotę, która jest konieczna człowiekowi do duchowego, moralnego i intelektualnego rozwoju;

DEKLARUJEMY, że rodzina jest pierwszą jednostką społeczną i ma pierwszeństwo nad wszystkimi wspólnotami, jednostkami gospodarczymi i rządami stworzonymi przez człowieka;

DEKLARUJEMY, że rodzina jest najważniejszą ze wszystkich jednostek społecznych i ma prymat nad wszystkimi rządami, instytucjami, Organizacją Narodów Zjednoczonych i innymi wspólnotami, i że teorie i systemy polityczne, które umieszczają rządy, ich urzędników, instytucje lub inne wspólnoty w pozycji dominacji nad rodziną muszą być potępione i przeciwstawione. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku (i Poprawki) uznaje jako niezbywalne prawo rodziny, rodziców i dzieci do ochrony przed zakłócaniem spokoju;

DEKLARUJEMY, że wszystkie polityczne teorie i systemy, które podnoszą „państwo” lub klasę społeczną lub „zbiorową wolę” do pozycji zwierzchnictwa powinny być potępione;

DEKLARUJEMY, że te filozofie, które wynoszą ponad wszystko „jednostkę”, w ten sposób prowadząc to społecznej fragmentacji, powinny być potępione. Radykalny indywidualizm, często uznawany jako rozszerzający wolność, w rezultacie doprowadził to utraty wolności;

DEKLARUJEMY, że wiele metod reprodukcyjnej biotechnologii, takich jak manipulacja genami, zapłodnienie in vitro i klonowanie, stanowią zagrożenie dla małżeństw, rodziny, moralności i religii;

DEKLARUJEMY, że polityka, która podważa rodzinę niszczy podstawę społeczeństwa i w ten sposób podważa samo źródło własnego autorytetu. Taka polityka obejmuje:

niszczenie prawnego i religijnego statusu tradycyjnego małżeństwa;

korzystanie z kontroli populacji i aborcji jako sposobów polityki państwowej rozwiązywania problemów społecznych, ekonomicznych, politycznych lub innych;

ustanawianie polityki, która kreuje wojnę pomiędzy płciami lub pokoleniami, kierując męża przeciwko żonie, żonę przeciwko mężowi i dziecko/dzieci przeciwko rodzicom;

utrzymywanie systemu szkól państwowych, które koncentrują edukację na celach państwowych i zaniedbują lub przeciwstawiają się prawom rodzicielskim i odpowiedzialności;

udostępnianie systemów państwa dobrobytu, które podważają nienaruszone rodziny i zniechęcają do obecności ojca i narzucają przymusową politykę podatkową, która zmusza obydwoje rodziców do pracy na pełnym etacie poza domem;

finansowanie i promowanie antykoncepcji, środków wywołujących poronienia i programów sterylizacji, które promują niemoralne zachowania;

finansowanie lub promowanie programów edukacji/indoktrynacji seksualnej , które jak udowodniono zwiększają rozwiązłość, choroby przenoszone drogą płciową, niepożądane ciąże, urodzenia z nieprawego łoża i ciąże nieletnich;

tworzenie polityki państwowej, która stanowi zachętę do życia w związkach pozamałżeńskich, związkach homoseksualnych i samotnym rodzicielstwie jako normach w społeczeństwie.

DEKLARUJEMY, że wspólnoty żyjące w zgodzie z ludzką naturą wykazują wspólne cechy w zwyczajach i prawach, które obejmują:

uznanie religii jako wspólnej, koniecznej podstawy życia rodzinnego;

potwierdzenie małżeństwa jako dozgonnej umowy pomiędzy mężczyzną i kobietą i jako jedynej prawowitej domeny seksualnej bliskości;

uznanie, że nie ma zawodu, który ma wyższy status niż macierzyństwo;

zachęcanie do poszerzonej rodziny jako źródła dodatkowego bezpieczeństwa i kontynuacji gatunku ludzkiego;

świętowanie poczęcia i narodzin dziecka;

zadowolenie z dużych rodzin;

szacunek dla godności życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci;

szacunek dla biologicznie określonych a nie społecznie ustalonych charakterystycznych cech męskości i kobiecości;

szacunek dla prawa rodziny do posiadania własności prywatnej, ziemi produkcyjnej, schronienia i majątku;

zachętę do rodzinnych interesów i przedsięwzięć, bez ingerencji i zakłócania ze strony państwa;

uznanie, że mąż i żona mają wyłączną odpowiedzialność za decydowanie o wielkości rodziny, używając środków niepowodujących poronienia, z uwzględnieniem metod rozpoznawania płodności ;

uznanie, że podstawową biologiczną potrzebą niemowlaków i małych dzieci jest pełna uwaga ze strony ich matek a ojcowie również dzielą rodzicielską odpowiedzialność;

zachęta do klimatu gospodarczego i polityki podatkowej, w których pensja rodzinna pozwala rodzicom, szczególnie matkom, to wzięcia pełnej opieki nad swoimi dziećmi;

uznanie społecznej wartości małżeństwa, dzieci i rodziców w podeszłym wieku;

zakaz komercjalizacji seksualności i promocji rozwiązłości i pornografii.

DEKLARUJEMY, że istnieje nadzieja wyrastająca z wiedzy, że zniszczenie stosunków rodzinnych nigdy nie może zostać zniszczone; że miłość i wzajemna pomoc pomiędzy członkami rodziny są wśród najsilniejszych naturalnych ludzkich pierwiastków wyrastających w każdym pokoleniu; że zważywszy, że wiele osób w naszych czasach zostało oszołomionych i oszukanych możemy się nadal cieszyć tym, że tak wielu ludzi tęskni za przywróceniem rodziny do jej centralnego miejsca w naturalnej i kochającej wspólnocie.

W TYM CELU

WZYWAMY wszystkie rządy i Organizację Narodów Zjednoczonych do promowania polityki popierającej tradycyjną rodzinę. Poświęcamy siebie i naszą organizację do tworzenia i utrzymania wspólnot, które będą chronić i wspierać życie rodzinne. Zobowiązujemy się to ustanowienia trwałych struktur współpracy i łączności, które będą bronić egzystencji rodziny i wszystkich jej członków w tysiącleciu, które jest przed nami.


Medale
Okolicznościowe


Honorowy Przewodniczący Komitetu

Abp Kazimierz Majdanski

.::Komitet Honorowy::.